Algemene voorwaarden

1. Elke cursist is verplicht lichamelijke klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Deelname is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.
Dansers die deelnemen aan een selectiegroep zijn verplicht een medisch attest van de huisarts voor te leggen.

2. Deelname aan de lessen gebeurt volledig op eigen risico van de deelnemer.

3. Elk lidmaatschap en elke inschrijving om deel te nemen aan één van de lessen aangeboden door het Danshuis dienen te verlopen via https://www.ledenbeheer.be/admin/

3. Elk lid wordt verzekerd via Danssport Vlaanderen. Voor alle lesreeksen (kinderen en volwassenen) is de verzekering inbegrepen in het lesgeld. Voor de leden die sporten met een beurtenkaart is de verzekering inbegrepen in het verplichte lidgeld van €15,00 per seizoen.

4. De docenten van het Danshuis kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal, materiële schade of ongelukken in en om één van de leslocaties.

5. De docenten van het Danshuis zijn niet aansprakelijk voor lichamelijke letsels ontstaan tengevolge van het deelnemen aan de lessen dan wel andere activiteiten binnen de dansschool of als gevolg van het verblijf in de dansschool of op het terrein van de dansschool.

6. De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld voor de aanvang van de lessenreeks te voldoen.

7. Bij niet of niet-tijdige betaling heeft het Danshuis het recht deelname aan een les te weigeren.

8. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen. Bij langdurige ziekte kunt u contact opnemen met het Danshuis zodat een betalingsregeling getroffen kan worden. Ingeval van overmacht heeft Danshuis het recht om, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, de lessen geheel of gedeeltelijk niet uit te voeren of de uitvoering ervan uit te stellen. Overmacht omvat o.m. staking, lock-out, oorlog, mobilisatie, blokkade, opstand, epidemies, weersomstandigheden, machinebreuk, brand, ontploffingen, en alle omstandigheden die een essentiële wijziging van de economische toestand teweeg brengen, alsook alle gelijkaardige gebeurtenissen die Danshuis zou ondergaan.

9. Tijdens Feestdagen en Hemelvaartweekend is het Danshuis gesloten. Tijdens de schoolvakanties is het Danshuis gesloten voor de kinderen en werkt het Danshuis met een aangepast lesrooster voor volwassenen. Zie www.danshuis.be voor juiste data en meer info.

10. Bij te weinig deelnemers kunnen groepen komen te vervallen of worden samengevoegd.

11. Het Danshuis behoudt zich het recht om gedurende het seizoen rooster- of lesgeverwijzigingen door te voeren.

12. Het Danshuis behoudt zich het recht voor om leerlingen van groepsniveau te veranderen in samenspraak met de ouders indien nodig.

13. Een uniform is verplicht voor alle leerlingen van Kleuterdans, Mini-mix, Ballet en Cheer pomdance.

14. In de danszaal is aangepast schoeisel verplicht.

15. Tijdens onze lessen en/of evenementen worden er regelmatig foto’s en/of filmopnames gemaakt. Dit beeldmateriaal kan door het Danshuis gebruikt worden op haar website en Facebook-pagina, alsook vertoond worden tijdens events of op sponsorlocaties. Foto’s kunnen, conform de toepasselijke wetgeving inzake persoonsgegevens, uiteraard steeds op vraag verwijderd worden van onze website of Facebook-pagina. U kan hiervoor mailen naar info@danshuis.be.

16. De dansschool kan de tarieven, huisregels, lestijden, locaties en voorwaarden doorheen het jaar wijzigen.

17. De dansschool behoudt zich het recht om een vergoeding te vragen aan deelnemende leden voor de aankoop van kledij tijdens het jaarlijks toonmoment. Deze vergoeding zal ten gepaste tijde worden meegedeeld.

18. Het Privacybeleid van het Danshuis is integraal raadpleegbaar via https://www.danshuis.be/danshuisContent?id=6

19. Deelname aan één of meerdere van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.